Algemene voorwaarden

 

 

1. Organisator

De Meubelbeurs van Brussel wordt ingericht door de vzw ‘Internationale Vakbeurs van het Meubel – Brussel’, verder ‘de Meubelbeurs’ genoemd.
Plaats: Brussels Expo (Heizel), Belgiëplein 1, 1020 Brussel.
Data: zondag 8 tot woensdag 11 november 2020.
Openingsuren: iedere dag van 9 tot 9u, op woensdag tot 18u.

 

2. Deelnemers

Fabrikanten en leveranciers van producten die door meubelhandelaars en woninginrichters worden verkocht of van bijproducten voor meubelhandel en woninginrichting.

 

3. Standruimte

De standruimte wordt in vierkante meters uitgedrukt en geeft de expositie-oppervlakte aan die de deelnemers ter beschikking wordt gesteld.

 

4. Standgeld

Dit is de vergoeding voor het gebruik van de standruimte en voor de algemene diensten die door de Meubelbeurs te verrichten zijn. Inbegrepen in deze vergoeding zijn: algemene promotie, plaatsing van een naambord, algemene bewaking, algemene verwarming, algemene verlichting en signalisatie, inrichting en onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Standbouw is niet inbegrepen, behalve voor de totaalconcepten.

 

5. Deelnemingsvoorwaarden

Dossierkosten: € 300. Standgeld: €81/m². Minimale oppervlakte : 30 m². Verplichte aansluiting van elektriciteit. Verplichte verzekering: €1,20/m². Pagina in de catalogus en op de website: € 150. Eventuele taksen en BTW zijn ten laste van de exposant.

 

6. Totaalconcepten

De prijs van de totaalconcepten omvatten zowel de standhuur als de standbouw volgens dat concept. Voor Square zijn dat wanden (3m hoog), tapijt, verlichting en elektriciteit. Voor Holland à la Carte zijn dat metalen kubussen, spandoeken met print, wanden, tapijt, verlichting en elektriciteit.

 

7. Facultatieve kosten

Alle bestellingen van goederen, diensten en technische prestaties gebeuren via het vademecum, dat de exposant na inschrijving wordt toegestuurd. Bestellingen tijdens de opbouw of beursperiode zijn onderhevig aan een toeslag. Annuleren van bestellingen is onmogelijk na 20 oktober en wordt niet meer aanvaard.

 

8. Facturatie en betalingen

  • Betalingen gebeuren door overschrijving (IBAN BE09 4352 2515 4157 – BIC KREDBEBB). Er worden geen cheques aanvaard.
  • Alle bankkosten zijn ten laste van de opdrachtgever.
  • Alle facturen moeten binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald worden.
  • Na 15 september moeten alle facturen onmiddellijk worden betaald.

Pas na volledige betaling van dossierkosten, standhuur, verzekering en diensten kan toegang worden verleend tot de stand.

 

9. Laattijdige betalingen

Op elk bedrag dat niet betaald wordt binnen de overeengekomen termijnen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 50,00. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om zonder ingebrekestelling en zonder verder bericht over elke stand te beschikken waarvan de exposant de facturen niet betaald heeft op de uiterste data, bepaald in art. 8. In dit geval zal art. 10 toegepast worden.

 

10. Inschrijving

Het inschrijvingsformulier dient door de exposant te worden ondertekend en ingevuld en daarna ingediend op het secretariaat van de Meubelbeurs en geldt als definitief engagement van de exposant. De aanvraag wordt na ontvangst schriftelijk bevestigd door de Meubelbeurs. Bij inschrijving verplicht de exposant zich ertoe de toegekende plaats te gebruiken en voor de hele duur van de Meubelbeurs een voldoende assortiment producten en het nodige personeel te voorzien in de standruimte. Bij opzegging van welke aard ook, blijft de deelnemer het bedrag (dossierkosten en standgeld) verschuldigd voor de stand waarvoor hij zich heeft ingeschreven, verwijlintresten (zie art. 9) inbegrepen. Dit geldt ook als de stand aan een andere exposant kon worden verhuurd. De inschrijvingen zijn persoonlijk. Afstand en overdracht – zelfs gedeeltelijk –  zijn verboden behoudens instemming van de Meubelbeurs.

 

11. Toewijzing der standen

De locatie en de vorm van de standen worden door de Meubelbeurs bepaald. Bij het bepalen van een plaats staat het de Meubelbeurs vrij om de deelnemers te groeperen volgens bepaalde criteria. Op grond van bijzondere omstandigheden of in geval van overmacht is de Meubelbeurs te allen tijde voor de aanvang van de overeengekomen periode gerechtigd de plaats, toegewezen aan een deelnemer, te wijzigen.

 

12. Verzekering

De verzekering “alle risico’s” is verplicht en valt ten laste van de deelnemer. Ze wordt verplicht aangegaan bij de verzekeraar aangeduid door de Meubelbeurs (zie vademecum). De Meubelbeurs heeft volgende polissen onderschreven :

  • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten belope van € 5.000.000 (voor de Meubelbeurs en al de exposanten samen) ten suppletieve titel, zelfs ten overstaan van contracten die door de exposanten op latere datum afgesloten worden.

 

  • een verzekering alle risico’s tentoonstelling voor het standmateriaal en de tentoongestelde goederen.

 

Een exemplaar van deze polissen wordt op eerste schriftelijk verzoek afgeleverd aan de exposant. De vrijstelling en uitsluitingen van deze polissen blijven ten laste van de exposant. De Meubelbeurs verwerpt alle verantwoordelijkheid in verband met verlies, beschadiging en alle andere schade die kan voorkomen aan voorwerpen en tentoonstellingsmateriaal, van welke oorzaak ook.
Persoonlijke voorwerpen zijn uitgesloten.

13. Toegang

De Meubelbeurs van Brussel is slechts toegankelijk voor professionele bezoekers met een persoonlijke toegangskaart afgeleverd door de Meubelbeurs. De rechtstreekse verkoop aan particulieren is ten strengste verboden.

 

14. Publiciteit

Alle publiciteit buiten de standen is verboden. Ook op voertuigen op de parkings, voorbehouden aan de Meubelbeurs en haar bezoekers, mag geen publiciteit worden gemaakt. Uitzonderingen moeten voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur. Deze uitspraak is zonder verhaal en onherroepelijk, zonder dat de beweegredenen van de beslissingen moeten worden meegedeeld.

 

15. Brandbeveiliging

Volgens het Algemeen Reglement van de veiligheidsmaatregelen tegen brand, opgesteld door de Directie van het Tentoonstellingspark, moeten de exposanten de wettelijke voorschriften inzake brandveiligheid en de bijzondere voorschriften naleven. Bij niet naleving is de exposant zelf rechtstreeks aansprakelijk voor eventuele schade. Een exemplaar van het Algemeen Reglement wordt de exposant op eenvoudig verzoek toegestuurd.

 

16. Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod in alle tentoonstellingsruimten waar voor het grote publiek en vaklui toegankelijke salons worden gehouden. De wetgeving is van toepassing zowel tijdens de beurs zelf als bij de op- en afbouw.

 

17. Elektrische installaties

Alle elektrische installaties binnen de stands moeten uitgevoerd worden conform het Algemeen Reglement voor elektrische installaties en de voorschriften van het bijzonder reglement van de elektriciteitsdienst van het Tentoonstellingspark van Brussel. Voor opening van de beurs volgt een technische keuring door en onafhankelijke instantie, wiens beslissing dient te worden nageleefd. Een exemplaar van het Algemeen Reglement wordt de exposant op eenvoudig verzoek toegestuurd.

 

18. Speciale toelating

Tijdens de Meubelbeurs mogen geen goederen binnen of buiten gebracht worden, behalve met de schriftelijke toelating van de Meubelbeurs.

 

19. Fotograaf

Het is iedereen verboden foto’s te nemen binnen de omheining van de Meubelbeurs, behalve beroepsfotografen die van de directie een speciale toelating hebben ontvangen en exposanten die hun eigen stand fotograferen.

 

20. Bescherming van de persoonlijke levensfeer

De Meubelbeurs Brussel behandelt alle persoonsgegevens die de Kandidaat-exposant en de Exposant hem verstrekken overeenkomstig de Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Privacy Policy van de Meubelbeurs Brussel, waarvan de Kandidaat-exposant en de Exposant verklaren kennis te hebben genomen. De Privacy Policy is beschikbaar op de website van de Meubelbeurs Brussel of kan worden verkregen op aanvraag.

 

21. Alle rechten voorbehouden

De gegevens van onze website en catalogus mogen onder geen enkele vorm gebruikt worden zonder voorafgaande geschreven toestemming van de Meubelbeurs.

 

22. Ontruimen van de stand

De deelnemers verbinden zich ertoe alle mogelijke verpakking en afvalproducten zelf mee te nemen. Bij het einde van de beurs moet de standruimte achtergelaten worden in de toestand waarin deze zich bevond. Alle afval (ook tapijten, kleefbanden en standmaterialen die de exposant zelf bestelde) dient door de exposant na afloop van de beurs te worden ontruimd. Bij niet-naleving van bovenvermelde voorschriften worden de kosten van het opruimen van achtergebleven standmaterialen, van het verwijderen van kleefbanden en verfplekken, kortom van de herstellingskosten voor de schade of wijzigingen aan de beursgebouwen toegebracht door de exposanten, hun aangestelden of standbouwers, aan de deelnemers in rekening gebracht.

 

23. Geschillen

De exposanten zien af van ieder verhaal tegen de Meubelbeurs voor om het even welk motief en voor om het even welke schade. De exposanten kunnen geen enkele schadevergoeding eisen indien de Meubelbeurs wegens onvoorziene omstandigheden, wegens overmacht of door een reden onafhankelijk van haar wil, zou worden uitgesteld, afgeschaft of onderbroken. Het verwerpen van een inschrijving geeft geen recht op enige schadevergoeding of verantwoordelijkheid vanwege de Meubelbeurs voor de schade die de deelnemer of zelfs derden erdoor zouden lijden. Alle gevallen die door dit reglement niet voorzien zijn, zullen door de Raad van Bestuur van de Meubelbeurs beslecht worden. Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor beroep en de exposanten verbinden zich ertoe zich eraan te onderwerpen. De ondertekenaar verbindt zich ertoe de clausules van dit reglement na te leven. Bij betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd.